grueson

YG-Promoties © 2011-2020 • No text or picture from this website may be used without permission

Introductie / Introduction

Om wettelijke, ja zelfs levensgevaarlijke redenen, zal ik niet verder ingaan op mijn relatie met Frank. Hij vroeg me om deze verhalen na zijn dood te vertellen. alhoewel men veel negatieve dingen over mij kan zeggen, een zaak is zeker: mijn beloftes hou ik.


Frank Broker was een wetenschapper zonder succes, hij was geinteresseerd in leven, op zijn eigen eigenwijze manier. Herhaaldelijk probeerde hij het menselijk leven te verbeteren. Zijn benadering was niet legaal want hij poogde leven te creeren van dode stof. Elke poging mislukte, tot project IV. Maar ook dan had hij maar gedeeltelijk succes. Tijdens zijn onderzoek raakte het fondsgeld op. Zo kwam het dat het wezen dat hij voor ogen had niet volledig lukte. Alhoewel de doelstelling was een supermens te scheppen, op het moment dat hij aan de benen kwam, was al het geld op. Hij moest improviseren en eindigde met een schepsel buiten proporties. Zijn schepping leefde, maar Frank kokhalsde bij elke aanblik, hij vond dit het kind van iets walgelijks, gruwelijk.


Hij wendde zich af van wetenschap en aangezien hij geen cent meer bezat, liet hij zijn creatie achter. Zijn zoon zou oorspronkelijk opgroeien in de sloppenwijken, in de goot.


Broker nam een baantje als klerk. Later toen hij wat spaarcentjes opzij had gezet begon hij een eigen zaak. Hij noemde het een import- en exportbedrijf, maar er werden vragen gesteld over de wettelijkheid van zijn zaken. Nu hij terug geld had, achtte hij het zijn plicht om voor een betere opvoeding van zijn arme zoon, die hij Grueson noemde, te zorgen. Uit wroeging stuurde hij hem naar de beste scholen. Zo kreeg Grueson de best denkbare opvoeding, maar zag nooit zijn weldoener, vader of schepper. Tegen de tijd dat hij volgroeid was - hier moeten we eigenlijk enkel de ontwikkeling van zijn verstand vermelden - was Broker overleden. Zijn dood zal altijd verdacht blijven, maar ik veronderstel dat dat het risico is van zijn manier van zakendoen...


Y.


Grueson is een onlinestrip die je  gratis kan lezen.

Boek 1, 2 en 3 kan je in de shop kopen.

Raadpleeg de verhalenlijst.

 

Due to legal and even dangerous reasons, I will not go any further into the relationship I have with Frank. But he asked me to tell these stories after his death and you can say lots of negative things about me, one thing you cannot say, I always keep my promises.


Frank Broker was an unsuccessful scientist, nature got his interest, sort of anyway. Several times he tried to improve human life. His approach wasn’t legal, as he sought to create life from dead tissue. Every attempt failed, until project IV, but than again his success was only partial. During his research he ran out off fundraising, so the creature was not quite what he had in mind. Though his goal was a super-human, by the time he got to the legs there was no money left. He had to improvise and ended up with a disproportioned figure. The creature lived, but Frank was devestated, he saw it as the son of something gruesome.


He turned his back on science and as he was without money he left his creation behind. His son, initially, had to grow up in the slumbs.


Broker took a job as a clerk. Later on he invested his few savings in his own business. He called it import and export, but questions were asked about the legality of his affairs. Now he had money, he felt he should do something about his poor son, he called Grueson. In remorse he sent him to the best schools. so Grueson had the finest education, Though he never saw his benefactor, father or creator. By the time he had grown up - in this case we can only mention the development of his mind - Broker had died. His death will always be suspicious, but I suppose that was the risk of his business...


Y.Grueson is an online comic that you can read for free.

You can buy Book #1, #2 and #3 in our shop.

View the storylist.


Grueson